Лични данни

Сайтът “Моите данъци” (kolkodavam.bg) се поддържа от Института за пазарна икономика (ИПИ) и е създаден с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”.

Сайтът „Моите данъци” (kolkodavam.bg) е изработен единствено с информационна и образователна цел и не събира данни, които да позволят идентифицирането на неговите потребители. Използваните “бисквитки” са временни и са необходими за правилното функциониране на сайта в рамките на потребителската сесия.

 

Важно: Сайтът събира анонимна статистика за въведените от потребителите средни заплати,  потребление и година на започване на потребителската сесия. Абонаментът за нашия бюлетин не свързва въведения от Вас e-mail с използването на kolkodavam.bg

.